Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Οι Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις συνιστούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη-χρήστη (εφεξής ο «Χρήστης») και της εταιρείας υπό την επωνυμία «PROSPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με έδρα στο Γέρακα Αττικής, επί της οδού Κλεισθένους 223, με email info@theprosperty.com (εφεξής η «Εταιρεία») αναφορικά με την περιήγηση, την πλοήγηση και τη χρήση του διαδικτυακού ιστοτόπου estegastiko.theprosperty.com ή/και τη χρήση της εφαρμογής app.e-stegastiko.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος» τόσο για τον άνω ιστότοπο όσο και για την άνω εφαρμογή) και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού καθώς και εν γένει σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία προς το Χρήστη.

Η χρήση του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης & Προϋποθέσεων, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας ο Χρήστης οφείλει να διακόψει τη σύνδεσή του με τον Ιστότοπο και να απέχει από την περαιτέρω χρήση αυτού και των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών και πως ό,τι δηλώνει είναι αληθές φέροντας ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχει, ενώ η χρήση στο όνομα νομικού προσώπου συνεπάγεται ότι ο χρήστης ενεργεί εκ μέρους, στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου και ότι διαθέτει την εξουσία εκπροσώπησης αυτού.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις και κάθε πιθανή αλλαγή τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την ενσωμάτωσή της στον Ιστότοπο, επομένως ζητείται η ανάγνωση των Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων σε κάθε επίσκεψη στο Ιστότοπο.

Η ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων από τους Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεις δεν επιφέρει την ακυρότητα των λοιπών όρων και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς με το Χρήστη, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό Δίκαιο.

Δυνάμει απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει χορηγηθεί στην Εταιρεία άδεια λειτουργίας μεσίτη στεγαστικής πίστης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4438/2016 και την ΠΕΕ 137/16.4.2018. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία λειτουργεί ως μεσίτης στεγαστικών πιστώσεων συνεργαζόμενη με πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Χρήστη του πιστωτικού ιδρύματος. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω δραστηριότητάς της, η Εταιρεία συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα από το Χρήστη όπως αυτά έχουν κάθε φορά καθοριστεί από τα πιστωτικά ιδρύματα. Εφόσον από τις εν λόγω πληροφορίες και τα εν λόγω δεδομένα προκύπτει ότι ο εν λόγω ενδιαφερόμενος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία θέτουν κάθε φορά τα πιστωτικά ιδρύματα και γνωστοποιούν στην Εταιρεία, τότε εμφανίζονται στο Χρήστη επιλογές πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειοδοτικών προϊόντων για τα οποία ο Χρήστης πληροί κατ’ αρχήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να εξετάσουν περαιτέρω αίτημά του προς λήψη δανείου. Ο Χρήστης τότε επιλέγει τα δανειοδοτικά προϊόντα για τα οποία επιθυμεί να κάνει αίτηση ώστε να εξετασθεί το αίτημά του (σ.σ. ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα δανειοδοτικό προϊόν από κάθε πιστωτικό ίδρυμα). Αφού ο χρήστης επιλέξει τα δανειακά προϊόντα τα οποία επιθυμεί ως ανωτέρω, τότε καταχωρεί την αίτησή του και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος επικοινωνεί με το Χρήστη εκπρόσωπος της Εταιρείας (σ.σ. σε περίπτωση δε που δεν εμφανίζεται διαθέσιμο δανειοδοτικό προϊόν με βάση τις πληροφορίες τις οποίες έχει συμπληρώσει ο Χρήστης, τότε ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει να έρθει σε επικοινωνία με εκπρόσωπο της Εταιρείας προκειμένου να λάβει περαιτέρω ενημέρωση). Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να έλθει σε επικοινωνία με το Χρήστη είτε κατά τη άνω διαδικασία, είτε ακόμη και στην περίπτωση της μη ολοκλήρωσης της άνω διαδικασίας.

Κατά την επικοινωνία του εκπροσώπου της Εταιρείας με το Χρήστη συλλέγονται πλέον τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία για τη διασταύρωση και επαλήθευση των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων τα οποία έχει συμπληρώσει ο Χρήστης και τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων. Κατόπιν τούτου, ήτοι κατόπιν της διενέργειας διασταύρωσης και επαλήθευσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των απαραίτητων εγγράφων, όπως τα εν λόγω κριτήρια τίθενται από τα πιστωτικά ιδρύματα, η Εταιρεία αποστέλλει το σύνολο των πληροφοριών, στοιχείων, δεδομένων και εγγράφων προς τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχει επιλέξει ο Χρήστης μαζί με την αίτηση του Χρήστη για την εκ μέρους τους πλέον περαιτέρω επαλήθευση αυτών, την εκ μέρους τους εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του Χρήστη συμφώνως με την εσωτερική τους πολιτική και την εκ μέρους του έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του Χρήστη. 

Η Εταιρεία θα αποστείλει την αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα μόνον εάν επαληθευτεί ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία καθορίζονται εκ μέρους του κάθε πιστωτικού ιδρύματος και σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη η Εταιρεία για την αποστολή ή μη της αίτησης αυτής, ο δε Χρήστης γνωρίζει ότι δικαιούται και μόνος του να έρθει σε επικοινωνία με τα τραπεζικά ιδρύματα είτε σε περίπτωση που δεν αποσταλεί η αίτησή του προς αυτά εκ μέρους της Εταιρείας, είτε εν γένει σε κάθε περίπτωση, ώστε να αποστείλει ο ίδιος απευθείας προς τα τραπεζικά αυτά ιδρύματα αίτηση προς λήψη δανειοδοτικού προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης συνομολογεί ότι καμία αξίωση δεν μπορεί να εγείρει κατά της Εταιρείας στην περίπτωση κατά την οποία εν τέλει είτε κατόπιν μη πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας δεν αποσταλεί η αίτησή του εκ μέρους της Εταιρείας προς τα επιλεγμένα πιστωτικά ιδρύματα.

Ο Χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η αποστολή της αίτησής του προς τα πιστωτικά ιδρύματα δεν συνεπάγεται την έγκριση αυτής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την έγκριση ή την απόρριψη εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων της αίτησης του Χρήστη για τη λήψη δανειοδοτικού προϊόντος, ή για την ακρίβεια των πληροφοριών, στοιχείων, δεδομένων και εγγράφων του Χρήστη όπως τα δηλώνει στην Εταιρεία και αυτά αποστέλλονται προς τα επιλεγμένα πιστωτικά ιδρύματα. Περαιτέρω, κατόπιν της αποστολής της αίτησης του Χρήστη προς τα επιλεγμένα πιστωτικά ιδρύματα, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ενημέρωση του Χρήστη για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του ή για κάθε περαιτέρω διαδικασία η οποία θα απαιτείται μετά την έγκριση της αίτησής του ώστε να συναφθεί σύμβαση λήψης δανειοδοτικού προϊόντος μεταξύ του Χρήστη και πιστωτικού ιδρύματος.

Ο Χρήστης δεν θα πρέπει να κοινοποιεί/γνωστοποιεί σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του και δεν θα πρέπει να παραχωρεί σε τρίτους πρόσβαση στο λογαριασμό του ή να μεταβιβάζει το λογαριασμό του σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ο Χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό του. Ο Χρήστης συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Περαιτέρω, ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία του χρήστη να ακολουθήσει την παρούσα ρήτρα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση του χρήστη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και σε οποιαδήποτε υπηρεσία της για οποιονδήποτε λόγο.

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων και εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, φωτογραφιών και όλων εν γένει των παρεχόμενων πληροφοριών οποιασδήποτε μορφής διέπεται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις του δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, αναπαραγωγή, δημοσίευση, μετάδοση, διανομή ή χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ότι οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνει ο Ιστότοπος είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς και επίκαιρες και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις ή καθυστερήσεις ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις οποιασδήποτε νομικής φύσης, αστικής ή ποινικής, καθώς ούτε και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία θετική ή αποθετική του Χρήστη. 

Οι όροι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη αποτυπώνονται στο theprosperty.com/e-stegastiko_privacypolicy και με την αποδοχή των παρόντων ο Χρήστης δηλώνει περαιτέρω ότι έχει μελετήσει και συναινεί στο Ενημερωτικό Σημείωμα για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.