Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Ενημερωτικό σημείωμα

Η εταιρεία «PROSPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με έδρα στο Γέρακα Αττικής, επί της οδού Κλεισθένους 223, με email info@theprosperty.com (εφεξής η «Εταιρεία») συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (GDPR), και το ν. 4624/2019, λαμβάνει και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει ως στόχο να ενημερώσει το χρήστη του διαδικτυακού ιστοτόπου e-stegastiko.gr ή/και της εφαρμογής app.e-stegastiko.gr / ενδιαφερόμενο για την κατάθεση αίτησης προς λήψη δανείου (εφεξής ο «Χρήστης») σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων του Χρήστη είναι η διαμεσολάβηση για την έκδοση δανείων. Οι νομικές βάσεις της ανωτέρω επεξεργασίας είναι:  Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ, Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ και Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ ΓΚΠΔ, ενώ η περίοδος διατήρησης των δεδομένων του Χρήστη είναι μέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Περαιτέρω, για την εγγραφή του Χρήστη στην πλατφόρμα θα χρειαστεί να συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του, το λογαριασμό του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Σκοπός της εγγραφής στην πλατφόρμα είναι η εξασφάλιση ότι πρόκειται για αληθινό χρήστη, η διευκόλυνσή του Χρήστη κάθε φορά που επισκέπτετε την πλατφόρμα, καθώς και η λειτουργική χρήση της πλατφόρμας εκ μέρους του. Οι νομικές βάσεις της ανωτέρω επεξεργασίας είναι:  Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ και Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ ενώ η περίοδος διατήρησης των δεδομένων του Χρήστη είναι μέχρι την απεγγραφή ή διαγραφή του Χρήστη.

Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η συναίνεσή σας, ενώ έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@theprosperty.com, διακόπτοντας ταυτοχρόνως τη χρήση της πλατφόρμας. Τέλος, σας δίνεται κάτωθι η επιλογή να συναινέσετε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας προκειμένου να σας αποστέλλουμε προωθητικά μηνύματα κρατώντας σας ενήμερους σχετικά με προϊόντα που αφορούν την πλατφόρμα ή ενέργειες οι οποίες σχετίζονται με την πλατφόρμα.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα δεδομένα τα οποία έχουν καθοριστεί από τα πιστωτικά ιδρύματα ως τα απαραίτητα δεδομένα για το σκοπό και αυτά είναι τα εξής: όνομα, επώνυμο, λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, επαγγελματική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, πλήθος εξαρτώμενων μελών, φορολογική έδρα, ετήσιο δηλωθέν προσωπικό εισόδημα, συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις (κάρτες, δάνεια κ.α.), ετήσιο ποσό φόρου προσωπικού εισοδήματος, (και σε περίπτωση συμμετοχής συζύγου στη χρηματοδότηση: ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, ετήσιο ποσό φόρου οικογενειακού εισοδήματος). Περαιτέρω, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν θέσει συγκεκριμένες πληροφορίες οι οποίες πρέπει να συλλέγονται και ο Χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει, όπως ο σκοπός χρηματοδότησης, το ποσό χρηματοδότησης, η επιθυμητή διάρκεια δανείου, ο τύπος ακινήτου προς αγορά, εάν ο Χρήστης έχει ήδη εξεύρει ακίνητο προς αγορά, η ενδεικτική τιμή πώλησης του ακινήτου και η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου.

Αποδέκτης των δεδομένων πέραν της Εταιρείας είναι τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία επιλέγει ο Χρήστης να απευθύνει αίτηση προς λήψη δανείου. Ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων του Χρήστη εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων που επιλέγει ο Χρήστης να αποσταλούν τα δεδομένα του, θα πρέπει να ρυθμίζεται σε ξεχωριστή συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ του Χρήστη και του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς το πιστωτικό ίδρυμα θα λειτουργεί ως Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση με την αποδοχή του παρόντος, ο Χρήστης συναινεί όπως τα επιλεγμένα πιστωτικά ιδρύματα επεξεργαστούν τα δεδομένα του όπως θα του αποσταλούν από την Εταιρεία για την εκ μέρους τους εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας του Χρήστη συμφώνως με την εσωτερική τους πολιτική και την εκ μέρους του έγκριση ή απόρριψη της αίτησης του Χρήστη.

Ο Χρήστης εισάγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού όπως αυτός αποτυπώνεται αναλυτικότερα και στους Όρους Χρήσης & Προϋποθέσεις (theprosperty.com/e-stegastiko_termsandconditions) του διαδικτυακού ιστοτόπου e-stegastiko.gr, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή χωρίς όμως να θίγεται το κύρος της νομιμότητας της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που βασίστηκε στην προ της ανακλήσεως συγκατάθεσή του. Προκειμένου για την δήλωση ανάκλησης, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο Χρήστης δύναται να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@theprosperty.com.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει παράπονα σε ειδική φόρμα παραπόνων ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου complaints-estegastiko@theprosperty.com. Ο Χρήσης συναινεί με την αποδοχή του παρόντος ότι τα εν λόγω παράπονα θα κοινοποιούνται στα πιστωτικά ιδρύματα καθώς η Εταιρεία οφείλει να πράξει τούτο ως απόρροια των συμβατικών της υποχρεώσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Μεριμνούμε ώστε να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε άμεσα στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Περιορισμού, Εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων του.

Σε  περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, υπάρχει άμεση ανταπόκριση [σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος] και ενημέρωση του Χρήστη για την πρόοδο της ικανοποίησής του.

Για οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων ο Χρήστης δύναται να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@theprosperty.com., ενώ εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της  κανονιστικής συμμόρφωσής καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Συνιστούμε λοιπόν να ανατρέχετε κάθε φορά στην επικαιροποιημένη έκδοση του παρόντος Ενημερωτικού σημειώματος, για την επαρκή σας ενημέρωση.